Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία" Τμήματα Χημείας & Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΜΠΣ) "Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία" των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώνεται ο 1ος χρόνος λειτουργίας ΔΜΠΣ "Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία". Οι Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορούν να εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή, Διπλωματική τους εργασία σε ερευνητικά θέματα σχετικά με την επιστήμη της "Ιατρικής Χημείας" και "Χημικής Βιολογίας".

Αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων και συνεργατών του Προγράμματος είναι: i) o σχεδιασμός και η σύνθεση βιολογικά δραστικών ενώσεων που εμπλέκονται σε διάφορες ασθένειες όπως Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Διαβήτης, Υπέρταση, Καρκίνος κ.α., ii) η διαμορφωτική μελέτη, η δομική βιοπληροφορική και μοριακή προσομοίωση-μοντελοποίηση βιομορίων, iii) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη χημική σύνθεση πεπτιδίων και πρωτεϊνών, iv) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό βιολογικά δραστικών ενώσεων, v) η βιολογική αποτίμηση, in vitro και in vivo, φαρμακευτικών μορίων και νέων συντιθέμενων ενώσεων, vi) ή ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης (φαρμακοκινητική, βιοδιαθεσιμότητα) φαρμακευτικών ενώσεων, vii) η σύνθεση και η μελέτη Υπερμοριακών Συστημάτων.

Η επιτυχία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στηρίζεται κυρίως στις προσπάθειες του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στους συνεργαζόμενους Ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και στη εποικοδομητική συνεργασία με τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Η Μεταπτυχιακή Έρευνα αποτελεί το θεμέλιο για Πρόοδο και Ανάπτυξη της χώρας. Οι απόφοιτοί του με τα εφόδια από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στελεχώνουν έναν σημαντικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η Φαρμακευτική Βιομηχανία, καθώς και άλλους τομείς υγείας και συμβάλλουν στην Πρόοδο και Ανάπτυξη επ' ωφέλεια του Κοινωνικού Συνόλου.

Δημήτριος Γάτος

Καθηγητής Οργανικής Χημείας

Διευθυντής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

"Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία"