Πρόγραμμα Σπουδών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” αποτελεί προϊόν συγχώνευσης δύο συγγενών Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλους “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ουσιών” και “Χημική Βιολογία”. Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική περιοχή που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται με χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ιατρική Χημεία, μία συγγενή επιστημονική περιοχή, στην οποία τα μόρια σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοεπιδρούν με τις βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες.

Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β’ και Γ΄ εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός

Π.Μ.

Τίτλος

ΑΑΦ 100

5

Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5)

 

5

Μάθημα Επιλογής-I

 

5

Μάθημα Επιλογής-II

 

5

Μάθημα Επιλογής-III

 

5

Μάθημα Επιλογής-IV

 

5

Μάθημα Επιλογής-V

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΣΧ 110

5

Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία

ΒΘΠ 111

5

Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων

ΓΜΑ 112

5

Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική

ΟΒΔ 113

5

Οργανική Χημεία Βιολογικών Διεργασιών

ΔΥΧ 114

5

Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία

ΟΣΦ 115

5

Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων

ΑΒΜ 116

5

Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοδραστικών Μορίων

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3)

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΕΡΜ 201

5

Ερευνητική Μεθοδολογία

ΧΗΒ 202

5

Χημική Βιολογία

ΜΔΕ 203

15

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Ι (Έναρξη)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

 

5

Μάθημα Επιλογής-VI

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΕΑ 217

5

Bασική και Εφαρμοσμένη Ανοσολογία

ΦΑΡ 218

5

Φαρμακολογία (Μηχανισμοί - Στόχοι φαρμακολογικής παρέμβασης)

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

ΜΔΕ 304

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΙΙ (Συνέχιση, ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση)

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (90).

Το Δ.Π.Μ.Σ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης