Μαθησιακοί Στόχοι

Γνωστικό αντικείμενο

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” αποτελεί προϊόν συγχώνευσης δύο συγγενών Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλους “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ουσιών” και “Χημική Βιολογία”. Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική περιοχή που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται με χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ιατρική Χημεία, μία συγγενή επιστημονική περιοχή, στην οποία τα μόρια σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοεπιδρούν με τις βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες.

 

Μαθησιακοί Στόχοι

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” ιδιαίτερα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρήση και την εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών, βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στη, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. Μέσω της έρευνας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό τη μορφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στη δημιουργία επιστημόνων που μπορούν με ευχέρεια να αντιμετωπίζουν διεπιστημονικά θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο.

Με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής επιδιώκεται:

  • Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν, των κοινών εργαστηριακών Αναλυτικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής ή Ερευνητικών Εργαστηρίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
  • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, η Βιομηχανία παραγωγής αγροχημικών και κτηνιατρικών προϊόντων νέας γενιάς, ή τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (πχ Νοσοκομεία, Κλινικές) που έχουν ανάγκη τέτοιων εξειδικευμένων ατόμων.
  • Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε Ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα ο σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) η εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών Τμημάτων ελληνικών ή ξένων ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από την εμπέδωση και ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι απαραίτητες στην κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, την απόκτηση ευελιξίας στο συνδυασμό διαφόρων τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, την προσαρμοστικότητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεπιστημονικό πεδίο και την απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, β) η τροφοδότηση σύγχρονων ζωτικών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζονται με την Υγεία ειδικότερα, αλλά και την Κτηνιατρική, την Αγροτική Παραγωγή και άλλους κλάδους στους οποίους η Χημική Βιολογία βρίσκει εφαρμογή αλλά και της Ανώτατης Εκπαίδευσης με έμπειρα στελέχη που μπορούν να εργάζονται με ευχέρεια στη διεπιφάνεια διαφόρων επιστημών της Ζωής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοί του θα δύνανται να διενεργούν έρευνα στον τομέα της Ιατρικής Χημείας και Χημικής Βιολογίας και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα των επιστημών ζωής με τη συνδυαστική χρήση και ανάπτυξη κατάλληλων πρωτότυπων μορίων, τεχνικών και μεθοδολογιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξή της, στo πλαίσιo των διεθνών εξελίξεων του σύγχρονου αυτού διεπιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία και είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε όχι μόνο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες, αλλά συγχρόνως να μεριμνά και για την ανάπτυξη των συναφών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους που άπτονται θεμάτων πληροφορικής.